Cuir thugainn faidhlichean sa bhad leis an t-seirbheis 'upload'

Gnìomhachas Gàidhlig na Bliadhna 2013

Fàilte gu Facal

companaidh de sheirbheisean tar-sgrìobhaidh is eadar-theangachaidh stèidhichte air Gàidhealtachd na h-Alba


Gheibhear le Facal seirbheis phroifeiseanta, phearsanta is earbsach aig deagh phrìs.

Tha sinn a’ tabhainn tar-sgrìobhadh luath, fìor-cheart sa Bheurla cho math ri caochladh sheirbheisean Gàidhlig bho eadar-theangachaidh gu oideachadh agus taic le planaichean Gàidhlig bhuidhnean.

Feuchaibh is bheiribh sùil air an làraich-lìn agus cuiribh thugainn fios an seo neo air post-d.Tar-sgrìobhadh

  • tar-sgrìobhaidh rannsachaidh acadaimigeach
  • buidhnean-obrach, òraidean is co-labhairtean
  • prògraman telebhisein is rèidio
  • clàraidhean thasglann
  • eòlas math air diofar bhlasan is dhualchainnt

Eadar-theangachadh

  • eadar-theangachadh maraon
  • co-labhairtean agus còmhdhailean
  • eadar-theangachadh sgrìobhte
  • sgrìobhainnean corporra
  • soidhnichean, suaicheantais, làraichean-lìn